Overbruggingszorg (WLZ)

Overbruggingszorg (WLZ)

Wanneer u door een chronische aandoening beperkt bent en intensieve zorg of toezicht nodig heeft, kunt u rekenen op onze zorgverleners. Dit is ook mogelijk wanneer u thuis woont en bijvoorbeeld wacht op opname in het verzorgings- of verpleeghuis.

Hiervoor is het noodzakelijk dat er vanuit het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een Wlz-indicatie wordt afgegeven. Deze aanvraag kunt u zelf uitvoeren en het CIZ kijkt vervolgens of u voldoet aan de voorwaarden. Een belangrijk voorwaarde is dat u altijd toezicht nodig heeft of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn.

Indien u volgens het CIZ niet in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz en u bent het niet eens met het indicatiebesluit? Dan kunt u bezwaar maken bij het CIZ.

Eigen bijdrage

Als u een indicatie krijgt betaalt u ook een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is voor iedereen verschillend en hangt onder meer af van het inkomen. De eigen bijdrage betaalt u aan het CAK. U ontvangt dan iedere periode (4 weken) een factuur met het bedrag dat u moet betalen.

Voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is de eigen bijdrage een vast bedrag van €19,- per maand. Gemeenten mogen de eigen bijdrage van €19,- verlagen indien zij hier aanleiding toe zien.

Ook handig: Regelhulp

Heeft u toch meer informatie nodig over zorg en ondersteuning? Dan is er de website van regelhulp.

Op de website van regelhulp.nl kunt u eenvoudig informatie opzoeken of inspiratie opdoen voor maatwerk bij ingewikkelde zorgvragen.

Regelhulp.nl is een initiatief van de Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Instagram:

Contact

Telefoon: 0314 647 489
E-mail: info@aura-care.nl
WhatsApp: 06 10 10 59 25

Laatste Nieuws: